Sławomir Poleszak, Ph.D.

Department of Recent Political History

Sławomir Poleszak, is a historian. He specialises in research on the structures, political programmes, people and the main forms of activity of the organisations of the Polish independence underground, mainly in the years 1939–1956. In addition, he focuses his research on the methods of operational work of the communist repression apparatus in Poland. He also analyses the fate of former conspirators in the communist reality after they ceased their underground activities. He has published the results of his research, among others, in Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Dzieje Najnowsze, Studia Polityczne, Zagłada Żydów. Studia i Materiały. In 2020, the second edition of Atlas of the Polish independence underground 19441956 was published, of which he was the editor-in-chief.

Publications

Poleszak (2023), Ludzie i metody. Rozbijanie podziemia niepodległościowego w Lubartowskiem (lipiec 1944 – kwiecień 1947), Studia Polityczne 51, nr 1 (DOI: 10.35757/STP.2023.51.1.09).

Poleszak (2022), Apologeci, adwokaci czy historycy dworscy?… W odpowiedzi na wywody Piotra Niwińskiego i Tomasza Łabuszewskiegohttps://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/934/951

Poleszak (2021), Podziemie w Polsce w okresie 1947–1953. Próba syntezy, Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska 76, DOI: 10.17951/f.2021.76.327-365.

Poleszak (2021), Ośmiu ostatnich. Członkowie podziemia antykomunistycznego nieujawnieni podczas amnestii z 1956 r., Dzieje Najnowsze 3 http://dx.doi.org/10.12775/DN.2021.3.06.

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, (2020), wyd. II popr. i uzup., S. Poleszak (redaktor naczelny), R. Wnuk, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin.

Poleszak (2020), Polskie podziemie niepodległościowe (1953–1956), w: Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki. Studia, red. S. Ligarski, M. Mazur, Szczecin – Warszawa.

Poleszak, R. Wnuk (2020), Zarys dziejów polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (An Outline of the History of the Polish Resistance Movement, 1944–1956), w: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956…,

Poleszak, R. Wnuk (2020), Oddziały zbrojne polskiego podziemia niepodległościowego i organizacje młodzieżowe – próba ujęcia statystycznego (Armed Units of the Polish Pro-independence Underground and Youth Groups in Figures), w: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956…,

Poleszak (2020), Czy okupacyjna przeszłość sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” miała wpływ na powojenne losy „ostatniego zbrojnego”?, Zagłada Żydów. Studia i materiały 16, DOI: (https://doi.org/10.32927/ZZSiM.683).

Poleszak, R. Wnuk (2019), Antikomunistické podzemie v Poľsku v rokoch 1944–1956. Medzi históriou a politickým mýtom w: Ozbrojený protikomunistický odpor v krajinách strednej a východnej Európy (1944–1953), red. M. Šmigeľ, Banska Bystrica.

Poleszak (2018), Okręg Lublin Zrzeszenia WiN (wrzesień 1945 – kwiecień 1947), w: Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945–1947), red. T. Łabuszewski, Warszawa.

Poleszak (2017), Polskie podziemie niepodległościowe w 1945 roku, w: Sowieci a polskie podziemie 1943–1946. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka, Warszawa.

Poleszak (2017), Odkrywanie i przywracanie pamięci o polskim powojennym podziemiu niepodległościowym w latach 1989–2016, w: „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem społeczny i polityczny w Polsce w XX wieku, red. M. Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński, Lublin.

Klio na wolności. Historiografia najnowszej historii Polski po 1989 roku (2016), wstęp i red. M. Kruszyński, S. Łukasiewicz, M. Mazur, S. Poleszak, P. Witek, Lublin.

Poleszak (2016), Polskie podziemie niepodległościowe, w: Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty polityczne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin.

Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 1949) (2015), wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów S. Poleszak, wyd. II rozszerz. i popr., Lublin–Warszawa.

External links

ORCID profile: https://orcid.org/:0000-0003-3857-9938

Social profile: www.historiabezkitu.pl

Staff Information
Stay in Touch