Monographs and articles on the Three Seas Initiative published by the ISP PAN researchers

 • Wojciech Roszkowski, Dwanaście państw Trójmorza [Twelve states of the Three Seas in historical perspective], in: A. Orzelska-Stączek, P. Kowal, Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie [The Three Seas Initiative: origins, goals and functioning] ISP PAN, Warszawa 2019
 • Agnieszka Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorza w świetle teorii realizmu. Polityczne aspekty nowej formy współpracy dwunastu państw. [The Three Seas Initiative in the light of the theory of realism. The political aspects of the new form of cooperation between the twelve countries] “Sprawy Międzynarodowe”, 2019. Full text in Polish and abstract in English: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/article/view/130
 • Agnieszka Orzelska-Stączek: Inicjatywa Środkowoeuropejska a Trójmorze – odmienne koncepcje współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej, „Studia Polityczne” nr 1 (46) /2018
 • Orzelska-Stączek A.,  Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, ISP PAN, Warszawa 2020, see link
 • Grzegorz Zbińkowski, The Three Seas Initiative and its Economic and Geopolitical Effect on the European Union and Central and Eastern Europe, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, vol. 22, no. 2, 2019 http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/30060
 • Marzena Czernicka, Trójmorze w bułgarskiej polityce bezpieczeństwa, „Przegląd Geopolityczny” 2018, nr 26 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fb8c88d0-5efb-480b-a30a-5424901a91bf
 • Paweł Ukielski, Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej, „Studia Europejskie”, nr 2, 2018, https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2018_Ukielski.pdf
 • Paweł Ukielski, Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Raport 3/2016
 • Pawel Kowal, Czwarte Międzymorze?, „Obóz” (czasopismo Studium Europy Wschodniej UW) 2016, nr 54
 • Wojciech Roszkowski, Cultural Heritage of East Central Europe. A Historical Outline, ISP PAN, Instytut Jagielloński, Warszawa 2016
 • Wojciech Roszkowski, East Central Europe. A Concise History, ISP PAN, Instytut Jagielloński, Warszawa 2015

Other works concerning the Three Seas area published by the ISP PAN researchers:

 • Józef M. Fiszer, A. Chojan, P. Olszewski (ed.): Place and Role of the Visegrád Group Countries in the European Union, Warsaw: Institute of Political Studies. Polish Academy of Sciences : European Commission: Łazarski University, 2019
 • Ryszard Żelichowski (ed.): Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej, Warszawa 2010

The list will be completed.